Termes i condicions


El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web CROAT Market. El registre de comptes d'usuari, la publicació d'anuncis i el contacte amb els anunciants mitjançant aquest lloc web, entre altres funcionalitats, queda subjecte al cumpliment d'aquests termes i condicions.


 

1  Objecte

CROAT Market és una plataforma d'anuncis classificats amb la principal característica de mostrar els preus en la criptomoneda CROAT. L'objectiu d'aquest lloc web és promocionar l'ús del CROAT com a element dinamitzador de l'economia catalana sostenible i circular.

 

2  Abast

CROAT Market no és una botiga en línia; per tant, no inclou cap sistema ni mitjà de pagament ni de canvi.
CROAT Market està allotjat en el subdomini https://market.croat.community.
Els enllaços externs que consten en els peus de pàgina queden fora de l'abast de CROAT Market.

 

3  Titularitat

CROAT Market és propietat de la fundació FIECAT i està administrat i desenvolupat per CROAT.community.
La fundació FIECAT (Fundació per Impulsar Econòmicament els Països Catalans) està registrada amb codi 80588361 i adreça Narva mnt 5 a Tallinn, Estonia, 10117.

 

4  Termes i definicions

En l'àmbit de CROAT Market s'estableixen els següents termes i definicions:

Visitant: persona que visita aquest lloc web, navegant pel seu contingut i les seves pàgines i anuncis.

Usuari/usuària: persona que sent visitant, crea i/o accedeix al seu compte d'usuari/usuària, podent així contactar amb anunciants.

Anunciant: persona que sent usuari/usuària publica algun anunci.

Amic/amiga: persona a qui, indistintament del tracte que hi tinguis, li envies un missatge de correu electrònic recomanant un anunci mitjançant la funcionalitat "Compartir" dels anuncis.

 

5  Comptes d'usuari/usuària i el seu registre

La navegació web per CRAOT Market està oberta i és lliure a tothom. En canvi, per contactar amb els anunciants i per publicar anuncis, es requereix disposar d'un compte d'usuari/usuària. El registre (creació) de compte d'usuari/usuària és lliure i gratuït. La motivació rau en la salvaguarda dels drets dels usuaris/usuàries i anunciants. El registre d'un compte d'usuari/usuària implica l'acceptació i compliment d'aquests termes i condicions, de la política de privadesa i de les cookies.

La informació que conforma un compte és la següent:

Nom: cadena alfanumèrica que identifica el compte. Pot ser un àlies per motius de privadesa. En cas d'empreses o entitats, es recomana que sigui la raó social o la marca comercial.

E-mail: adreça de correu electrònic associada al compte. Les possibles comunicacions amb CROAT Market i/o amb FIECAT s'hauran de fer des d'aquesta mateixa adreça.

Contrasenya: combinació secreta alfanumèrica i de símbols per autenticar l'accés al compte.

 

6  Contingut dels anuncis

Es recomana que tot anunci que es publiqui inclogui aquesta informació i segueixi aquests consells:

Descripció: un text explicant les característiques del producte, servei o esdeveniment que s'ofereix o es busca.

Imatges: una o diverses imatges ajuden a fer-se una idea més clara de com és el que s'anuncia. Cal evitar imatges repetides o que no aportin res de nou. Es recomana el format PNG i de mida màxima 1 MB per imatge.

Condicions: menciona si la venda la fas com a particular o a nom d'empresa; formes i possibilitats d'entrega, si s'escau; i si el preu inclou l'enviament i impostos aplicables.

En general, els anuncis i els missatges enviats entre usuari/usuària i anunciant no poden incloure contingut de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorrisme, d'àmbit bèl·lic, d'incitació a l'odi o contra els drets humans, ni qualsevol altre contingut que es pugui considerar il·lícit o deslleial. Els anunciants hauran de ser els titulars, o tenir autorització dels titulars, dels drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts.

 

7  Drets i obligacions dels usuaris/usuàries

Per al bon funcionament de CROAT Market, són obligacions dels usuaris i usuàries:

Custodiar i mantenir en secret la contrasenya del seu compte, sent responsable i assumint les conseqüències de qualsevol dany o perjudici ocasionat en cas d'ús indegut, cessió, revelació o pèrdua de la contrasenya.

Informar immediatament a CROAT Market en cas de sospita d'activitat no reconeguda en el seu compte, canviant la contrasenya per una de nova.

Els/les usuaris/usuàries disposen dels següents drets:

Contactar amb els/les anunciants en virtud del seu interès per l'anunci i amb missatge exclussivament limitat a l'abast de l'anunci.

Contactar amb CROAT Market i FIECAT per qualsevol suport, dubte, suggeriment, queixa o conflicte relacionat amb CROAT Market.

 

8  Drets i obligacions dels/les anunciants

Per al bon funcionament de CROAT Market, són obligacions dels/les anunciants:

Totes les obligacions dels usuaris/usuàries.

Atendre i respondre de forma diligent i correcta les comunicacions rebudes per part dels/les usuaris/usuàries interessats/des en algun anunci publicat. El contingut de les respostes s'ha d'adequar a allò anunciat.

Els/les anunciants disposen dels següents drets:

Crear i publicar de forma lliure anuncis, cumplint sempre aquests termes i condicions.

Fixar el preu en Euros de cada anunci seu segons el seu criteri. El preu en Croats es calcula i s'actualitza automàticament.

Respondre als/les usuaris/usuàries que li hagin escrit interessant-se pels seus anuncis.

Demanar a CROAT Market la creació de noves subcategories i, en general, contactar per qualsevol suport, dubte, suggeriment, queixa o conflicte relacionat amb CROAT Market.

 

9  Drets i obligacions de CROAT Market

L'equip d'administradors i webmasters es reserva els següents drets, que podrà exercir en tot moment:

Supervisió dels anuncis: es vigilarà que el contingut dels anuncis publicats sigui adequat a l'objecte de CROAT Market i, en general, a aquests termes i condicions, així com també a la política de privadesa. Això inclou el dret, sense previ avís, a eliminar o modificar els anuncis que incorrin en algun incompliment.

Bona classificació dels anuncis: es vigilarà que els anuncis estiguin ben assignats a les subcategories disponibles, podent crear-ne de noves, eliminar les no utilitzades i re-assignar anuncis ja existents a la subcategoria més idònia. En aquest sentit, el criteri de CROAT Market prevaldrà sobre el de l'anunciant.

Contactar amb usuaris/usuàries i anunciants, a l'adreça de correu electrònic amb què estan registrats, per motius exclussivament relacionats amb CROAT Market i exposats en aquests termes i condicions i en la política de privadesa.

Exclusió: bloquejar o eliminar algun compte d'usuari/usuària, de forma temporal o permanent, si incompleix de forma reiterada aquests termes i condicions o la política de privadesa.

Manteniment i millores: el lloc web podrà estar temporalment sense servei, sense previ avís, a fi de realitzar tasques de manteniment i millores funcionals.

 

10  Exclusió de responsabilitat

Ni CROAT Market ni FIECAT són propietaris de cap dels productes, serveis i esdeveniments publicats en aquest lloc web, a menys que s'indiqui expressament el contrari en la descripció de l'anunci i s'hagi publicat amb el seu propi compte d'usuari/usuària.

Ni CROAT Market ni FIECAT són part en cap contracte ni enviament ni transacció de compravenda entre l'aunciant i l'usuari/usuària, a menys dels seus propis anuncis.

Ni CROAT Market ni FIECAT revisen o validen els productes, serveis i esdeveniments que s'anuncien de forma lliure, més enllà de les vigilàncies mencionades prèviament sobre els anuncis en si. Per això, ni CROAT Market ni FIECAT seran responsables, ni directament ni indirectament ni subsidiàriament ni solidàriament, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització d'aquest lloc web.

En tot moment i en tot cas, seran responsabilitats de l'anunciant la licitud, fiabilitat, funcionament, utilitat, veracitat, exactitud, actualitat, estat, descripció, preu i qualsevol altra característica d'allò que anuncia.

Ni CROAT Market ni FIECAT seran responsables dels continguts, missatges, informacions, opinions ni cap altra manifestació de qualsevol usuari/usuària o anunciant, enviats entre ells o a terceres persones, relacionades o no amb CROAT Market, o enviades o no utilitzant CROAT Market.

 

11  Atenció a l'usuari/usuària

Per contactar amb els administradors o webmasters de CROAT Market cal enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça: [email protected].

 

12  Resolució de conflictes

Sobre aquest lloc web s’aplicarà la legislació espanyola i, si millor escau, la legislació catalana. Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present lloc web, als Jutjats i Tribunals de Catalunya, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

 

Tot i així, qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació sorgida directament entre usuaris/usuàries i anunciants, podrà ser solventada prèviament entre aquests, obligant-se a mantenir a CROAT Market i a FIECAT al mage, indemnes i sense perjudici si no estan involucrades. CROAT Market i FIECAT realitzaran els seus millors esforços per facilitar una bona i ràpida resolució de conflictes mitjançant el servei d'atenció a l'usuari/usuària.

 

13  Modificacions

La fundació FIECAT i CROAT.community es reserven el dret a modificar i ampliar aquest lloc web, les seves polítiques i els presents termes i condicions en qualsevol moment i sense previ avís.

 


v2 - 12/08/2022